Sociale doelen

Het opzetten en / of realiseren van activiteiten voor een wijk / buurt of vereniging om de leefbaarheid en of de saamhorigheid te bevorderen kan voor een bijdrage in aanmerking komen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het tot elkaar brengen van eenzame ouderen, het opzetten van een project met sociale strekking, of het organiseren van een activiteit voor de jeugd in een wijk, zoals bijv. kindervakantiewerk.

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat geen bijdragen verleend worden aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.

Onder regels voor het indienen van een aanvrage vindt u de voorschriften voor het indienen van een aanvrage. Daar staat vermeld hoe een aanvrage ingediend kan worden. 

De stichting zoekt overigens ook zelfstandig naar doelen waarin zij kan participeren voor het welslagen ervan.

De Roermondse Stichting 1880 prijs 2019

In oktober 2019 heeft de Roermondse Stichting 1880 haar 50 jarig jubileum gevierd, onder andere met een symposium met de titel Chariteit en Kunst. Ook werd er een gebrandschilderd glas-in-lood drieluik aangeschaft met een tafereel uit de opera-bouffe Schinderhannes. De maker van dit kunstwerk is Joep Nicolas. Het is na volledige restauratie ter beschikking gesteld van de Roermondse gemeenschap om in het openbaar te exposeren. Momenteel staat het opgesteld in de publieksingang van het stadhuis aan de Markt.

Tijdens deze viering van het jubileum is een vijfjaarlijkse prijs ingesteld voor een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Roermondse sociale leven. De prijs draagt de naam “René Imkamp prijs”

De René Imkampprijs 2024

Een adviescommissie adviseert hier omtrent de stichting. Maar ook u kunt iemand voordragen die hier voor in aanmerking zou kunnen komen. Wie heeft volgens u zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt op sociaal gebied binnen de gemeente Roermond, zonder dat hij of zij of een groep van personen daarvoor een vergoeding heeft ontvangen. Vaak hebben zij deze werkzaamheden in stilte gedaan. Het juist daarom heel goed om deze mensen eens in het zonnetje te zetten.

De prijs bestaat uit een mooi geldbedrag dat door de ontvanger weer besteed kan worden voor zijn of haar sociale werk. De prijswinnaar krijgt bovendien een waardevol bronzen plastiek van Thea Houben als aandenken uitgereikt.

Weet u iemand in uw omgeving die voor de “René Imkampprijs 2024” in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u dit melden via de mail op de contactpagina. Je weet maar nooit!

Regels voor het indienen van een aanvrage

 1. Als het project naar het inzicht van de aanvrager beantwoordt aan de doelstelling van de Roermondse Stichting 1880, kan een aanvrage worden ingediend. Een aanvrage moet schriftelijk worden ingediend maar kan ook per e-mail worden gedaan.
 2. In de aanvrage dient duidelijk omschreven te zijn wat het project omvat en wie erbij betrokken zijn.
 3. In de aanvrage moet vermeld worden of de organisatie ondergebracht is in een stichting of vereniging of dat de aanvrager op persoonlijke titel handelt.
 4. Een duidelijke en gespecificeerde begroting dient te worden bijgevoegd waaruit de hoogte en aard van alle kosten, de opbrengst van eventuele entreegelden, het vermoedelijke aantal bezoekers of deelnemers en de hoogte van donaties, subsidies, bijdragen van derden en opbrengsten anderszins blijken.
 5. Aanvragen dienen tijdig, in ieder geval geruime tijd voordat de gewenste activiteiten zullen plaatsvinden, bij het secretariaat te worden ingediend, zodat een eventueel noodzakelijk onderzoek door de bestuursleden nog mogelijk is.
 6. De aanvrager dient er rekening mee te houden dat in gevallen waarin een bijdrage van de stichting van meer dan € 1.000,- bedraagt en deze voorafgaand aan de activiteiten is uitgekeerd, door de stichting achteraf een gespecificeerde en gedocumenteerde eindafrekening kan worden gevraagd.
 7. De mogelijkheid bestaat een garantie-bijdrage te vragen. Bij honorering van een dergelijke aanvrage staat de stichting garant voor het door haar bepaalde bedrag voor het geval het evenement van de aanvrager na afloop een tekort mocht hebben. Daartoe zal door de aanvrager een gespecificeerde en gedocumenteerde schriftelijke verantwoording aan de stichting ter hand gesteld moeten worden, voordat tot uitkering van het garantiebedrag kan worden overgegaan.
 8. In alle gevallen dient in de aanvrage het IBAN bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan te zijn vermeld.
 9. Na verloop van één jaar na de voltooiing van het desbetreffende evenement vervalt iedere aanspraak op een eerder toegezegde bijdrage of garantie-toezegging, indien alsdan nog niet schriftelijk en gemotiveerd om uitkering is verzocht.
 10. Bij afwijzing van enige aanvrage is de stichting niet verplicht verantwoording voor haar besluit af te leggen. Criteria voor afwijzing kunnen onder andere zijn een ondeugdelijke motivering of begroting, onvoldoende vertrouwen van het bestuur in de mogelijkheden tot realisatie, het enkele feit dat soortgelijke activiteiten in enig voorafgaand jaar al gesteund zijn, ongeacht de aanvrager daarvan, de beschikbaarheid van middelen voor de stichting, onvoldoende betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting etc.
 11. Het bestuur heeft te allen tijde de vrijheid van deze regels af te wijken.
 12. Voor het indienen van aanvragen kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier dat op deze website is gepubliceerd.
   U kunt de aanvrage ook schriftelijk doen. Zie contactgegevens onderaan.
Overzicht giften 2022 (€ 47.047,50)
 • Zonnewijzer stadspark
 • Boekwerk fietsroute Marialint
 • Tuinhagedisse
 • Heemkunde Roerstreek
 • Restauratie glasmozaïek, St. Jansstraat
 • Roermonds mannenkoor
 • Zjwamer Revue
 • Speeltuin Kitskensberg - trampoline
 • Kinderwerk 't Veld
 • Fanfare St. Caecilia
 • Heritage Sinfonietta
 • Hulpgroep bij Dementie
 • Roermonds Mannenkoor - Popproject
 • Kindervakantiewerk Roermond Zuid
 • Veteranen dag
 • Hart van Limburg - Balkonconcerten
 • Projectgroep Zonnewijzer
 • Gemeente Roermond -Transgender expo
 • Heksenspel -Kruiswegpark
 • Stichting Cantabile, Maerelingk 2022
 • Stg Evenementen Roermond - Dinerconcert
 • Stg. Rura - Stolpersteine
 • VE Silhouet - Concert Munsterkerk
 • Hulpgroep WMO Roermond Zuid
 • Stichting Socas vernieuwing zeilen
 • Stichting Vasteloaves beelde
 • Stg. Kerstviering Roermond
 • Tom Hoofwijkfonds
 • Stg. Edmond Delhougne - schedel Kartuizer
 • Bond van Wapenbroeders - herdenking
 • Natuur historisch Genootschap
 • Armoedebestrijding 't Veld
 • Willemse - herplaatsing beelden brug
 • Stichting Van harte - De Graasj Roermond
 • Stg. Historische Reeks Maastricht
 • Speelgroep Gelre
 • Restauratie borstbeeld Cuypers
Overzicht giften 2021 (€ 36.850,--)
 • Klassiek Roermond concerten
 • Kr8achtig BV Atelier Met Verve
 • Natuurpublicaties Roermond boek
 • Thom Hoofwijkfonds
 • Prinslikke Garde
 • ECI Donatie Buitenskamers
 • Stichting Heritage Sinfonietta
 • ECI Lokaal Makerstraject
 • F.Munnichs uitgave boek 
 • Praktijkonderwijs Roermond
 • IMC Weekendschool
 • Veldeke donatie boek
 • Dorpsraad Swalmen groenvoorz.
 • Stichting Kerstviering  
 • Sinterklaas ’t Veld  
 • Vincentiusvereniging Kerstactie
 • Stichting Herdenking voettocht 30 december Lüzenkamp
 • Proteion Jeu de Boules baan
 • Muziektheater Cuypers
 • Hertiale Symphonietta
Overzicht giften 2020 (€ 31.745,--)
 • Wijkraad Kapel in 't Zand - Synergieschool
 • Toonkunst Oratorium Koor
 • Speeltuin Kitskensberg
 • Voedselbank Midden Limburg
 • Stichting MK800 - boek Munsterkerk
 • Muziektheater Cuypers
 • Armenzorg 't Veld
 • Kapelletje Kapellerlaan - restauratie
 • St. Vincentius Vereniging - kerstaktie
 • VVV stadsgidsen - het meisje met het gouden haar
 • Proteïon - jeu de boules baan
 • St. Nicolaasaktie
 • Veldeke Remunj - gedichtenbundel
 • Stichting Sociaal Historisch Centrum (2018)
Overzicht giften 2019 ( € 31.030,--)
 • Stichting Piet Schoenmakers
 • Stichting Heritage Sinfonietta
 • Stichting Wel.kom - Bouwdorp Kitskensberg
 • Age friendly Cultural City Roermond
 • Koninklijk Roermonds Mannenkoor - Concert Royal
 • Heemkunde Vereniging Roerstreek - Onderduikers en verzet
 • Maximina - Taal in de keuken
 • Roermonds Kamermuziek Festival
 • VVV Balkonconcerten
 • Stichting Jo Hansenprijs voor Volkscultuur
 • Stadsprocessie
 • Stichting Taptoe Midden Limburg
 • Stichting Oude Kerkhof - boek: Dood maar niet vergeten
 • Big Band Boesten - Classical meets jazz
 • Roermonds Projectplan ECI - Freedomfest
 • Balletschool Petra - jubileumvoorstelling
 • Kinderakantiewerk Kemp
 • Documentaire Vleisboeket
 • Hertens Mannenkoor - Kerstconcert
 • Kerst-in
 • Cuypershuis - restauratie plafond
 • Stichting bevrijders 1944
 • Werkgroep bloemtapijt Kapel in 't Zand - jubileum bloemtapijt
 • Basisschool Kasteeltuin
 • Armenzorg jeugd t'Veld
 • Koninklijk Roermonds Mannenkoor - Popconcert
 • Koninklijke Zang- en Muziekvereniging - Kerstconcert
 • Unplugged 2020
 • Stichting Kaarsenkapel Camillus
 • Carnavalsvereniging de Tuinhagedisse - Feestmiddag senioren
 • Jeugdzorg - zwemabonnementen
 • Rura - Munsterkerkboek
Overzicht giften 2018 (€ 40.824,--)
 • Cuypershuijs -glasnegatieven
 • Stichting De Remunjse Geis
 • Stichting MK 800
 • Stichting Reuzenoptocht Roermond – Historische stoet
 • Wel.kom - sportkooi
 • Toneelvereniging Ongerein Linne
 • Stichting Erato – Muzikaal Contact
 • VVV Midden Limburg – Balkonconcerten
 • Stichting Limburgse Veteranen dag
 • Stichting Nationaal Indië-monument – verbindend monument
 • Taptoe Midden Limburg
 • Het Remunjs Chooncert
 • Stichting Louis Raemaekers
 • Kindervakantiewerk Roermond–zuid
 • Stichting Lokale omroep RTV Roermond- Kroonjuwelen
 • Uitgave Boek - Waar blijven de bevrijders
 • Proteion- Project Tovertafel
 • Stichting Vastelaoves Villaasj
 • Rewind Unplugged 2019
 • Sinterklaas Euver de Breer
 • Hertens Mannenkoor
 • Stichting LKZH 2018 Zjwame
 • Muzikale Kerststal Maasniel
 • Stichting Kerst-in 2018
 • Boek “Mortelshof”
 • Toonkunstkoor Roermond
 • Vocaal Ensemble Silhouet
Overzicht giften in 2017 (€ 40.860,--)
 • Stichting Rura -  Boek staatsmijn Beatrix
 • Stichting Christoffel Huiskamer Concerten
 • Veldeke
 • Stichting Erato
 • Stichting Open Monumentendag – Jubileumboekje
 • Stichting ECI – Expositie “Glas wat anders”
 • Stichting Limburgse Veteranen dag
 • Stichting Dorpsraad – Renovatie oorlogsmonument
 • Stichting Roermond City Swim
 • Fanfare Sint Cecilia Herten
 • Stichting Organisatie Schinderhannes
 • Stichting Orgelkring Roermond
 • Stichting Herdenkingen en maatschappelijk initiatief
 • Stichting Jaarlijkse Herdenking
 • Heemkundevereniging Roerstreek
 • Stichting Taptoe Midden-Limburg
 • Stichting Sociaal Centrum Maastricht – Project Joep Nicolas
 • Judovereniging Kai in Sho
 • Relikwieën Roermond
 • Kloosterhof 250 jaar
 • Joseph Wresinski Cultuur Stichting – Theaterproductie “De Omzieners”
 • Comité Kerstviering Roermond – Kerst-in
 • Koninklijke Harmonie Lentekrans – Krönungsmesse
 • Natuurhistorisch Genootschap – Boek “Natuurlijk Grensland”
 • ECI Cultuurfabriek – Montmartre op Roncalli
 • Jeugdwerk Roermond Zuid - St. Nicolaas
 • Boek “100 jaar Scouting Roermond”
 • Stichting Renovatie Kathedraal Roermond
 • Stichting Vastelaoves Villaasj
 • IMC Basis Project
Overzicht giften in 2016 (€52.065,--)
 • Sociaal Historisch Centrum Limburg
 • Stichting Stadsbeiaard Roermond
 • Reliquien Roermond
 • Judovereiging Kai In So
 • Koninklijke Harmonie Roermond
 • Vocaal ensemble Silhouet
 • VVV balkonconcerten
 • Stichting Christoffel Huiskamer Concerten
 • Stichting Jo Hanssenprijs
 • Alzheimer Café Roermond
 • Stichting Orgelkring Roermond
 • Koninklijk Roermonds Mannenkoor - lenteconcert
 • Stichting De Remunjse Geis - Kerstmatinee
 • Schutterij Sint Michael Ool - nieuw clubhuis
 • Stichting Vrienden Leergeld Roermond
 • Heemels Donatie proefschrift
 • Stichting Renovatie Kathedraal Roermond
 • Wel.com Roermond - Bouwdorp
 • Vermey Ates - CDRL
 • Kindervakantiewerk Roermond Zuid
 • Elshof Kerst-in
 • Stichting Gehandicapten Zorg Limburg - defibrillator
 • Koninklijke Roermondse Zang-en Muziekvereniging
 • Bijdrage Herinneringen 1906-1068
 • Sociale activiteiten 't Veld Roermond
 • RTV Roermond filmproject Kroonjuwelen
 • Toonkunst Oratorium Koor Roermond - Jubileumproject
 • Stichting 3Sjtuver - De Nuuj Baedeleers
 • Orgel Kathedraal Roermond
Overzicht giften in 2015 (€ 39.354,--)
 • Restauratie Middeleeuwse stoffen Munsterkerk, Roermond
 • Stichting Renovatie orgel Kathedraal, Roermond
 • Stichting Stadsbeiaard, Roermond
 • VVV Stadsgidsen Roermond - balkonconcerten
 • Stichting Christoffel Huiskamerconcerten, Roermond
 • Sociaal Historisch Centrum, Maastricht - conservering 3 oude vlaggen
 • Stichting Toon Hermans Huis, Roermond - raamdecoratie
 • Stichting Evenementen Jeugdharmonie, Maasniel - Van Toeten en Blazen
 • Comité Stadsprocessie Roermond - jubileum processiemars
 • Stichting Rura, Roermond - restauratie vloer synagoge
 • Judovereniging Kai In Sho, Roermond
 • Sociale activiteiten 't Veld, Roermond
 • Wel.kom Roermond, bouwdorp
 • Ascloa, Asselt - Noormannenschouwspel
 • Boodschappen PlusBus, Roermond
 • Kindervakantiewerk Roermond-Zuid
 • Fanfare O.L.V. in 't Zand, Roermond - jubileum 125 jaar
 • Comité Kerstviering, Roermond
 • Sociaal Historisch Centrum Limburg - project  Joep Nicolas
 • Cuypershuis Roermond - boek Pierre Cuypers
 • Stichting Cantabile Roermond - Maerelingk
 • Kerkbestuur Sint Wiro, Sint Odiliënberg - fotoboek basiliek
 • Uitgave boek Waazes, Waazes
 • Koninklijke Harmonie Roermond - project jeugdopleiding muziek
 • Vocaal Ensemble Silhouet - uitvoering project
 • Uitgave boek "Waar blijven de bevrijders"
Overzicht van giften in 2014 (36.923,--)
 • VVV Stadsgidsen Roermond: Balkonconcerten
 • Stichting Bienneele 2012: organisatie Bienneele
 • Gemeente Roermond: expositie Joep Nicolas
 • Gemeente Roermond: restauratie portretten Joep Nicolas
 • Harmonie Amicitia, Boukoul: innovatief concert ‘Local Heroes’
 • Hulpgroep WMO Roermond Zuid: project lunchpunt voor alleenstaanden en ouderen
 • Kindervakantiewerk Roermond Zuid
 • Stichting Limburgse Veteranendag
 • Lionsclub Roemond: minisymposium Roermond Hanzestad
 • Philharmonie Maasniel
 • Pyperstoks Foundation: tentoonstelling Sief van Pol
 • Stichting Christoffel Huiskamerconcerten
 • Voormalige stichting De Roermondse Kartuizers
 • Stichting Taptoe Roermond
 • Kosten vertaling artikel Kartuizers
 • VVV Midden Limburg
 • Stichting Zjwamer Revue
 • Sociale activiteiten ’t Veld Roermond
 • Stichting de Aldenborgh: boekpresentatie ‘Ervaar de Franse tijd’
 • Stichting Cantabile: muziekmiddag ‘de Maerelingk’
 • Stichting Evenementen Jeugdharmonie Maasniel
 • Comité Kerstviering
 • Koninklijk Roermonds Mannenkoor: concert 200 jaar Koninklijk
 • Koninklijke Roermondse Zang- en Muziek Vereniging: Concert Royal
 • BC Broekhin: muziekavond
 • Renovatie kerkorgel Kathedraal
 • Sinterklaasfeest ’t Veld
 • Stichting woonkamer van de buurt: fornuis en afzuigkap
 • Stichting Stadsbeiaard Roermond
 • Tentoonstelling ‘In de sporen van Joep Nicolas’
 • Stichting tussen Roer en IJzeren Rijn: Roerdal project
 • Vocaal ensemble Silhouet: 25 jarig jubileum concert

Totaal aan giften afgelopen jaren

 

2021 € 36.850
2020 € 31.745
2019  € 31.030
2018  € 40.824
2017  € 40.860
2016 € 52.065
2015 € 39.354
2014 € 36.923
2013 € 40.361
2012 € 14.776
2011 € 21.200
2010 € 14.143
t/m 2009 € 656.886,77

Aanvraag indienen   
  Ik ben een:

   
  Betreffende een:

   

  Wilt u s.v.p. ook al uw Bank en IBAN Nummer vermelden?"

  Stuur eventuele bijlagen mee.
  Denk er aan dat u bij uw aanvraag ook een begroting meegestuurd wordt!
      
  Tip

  Zorg ervoor dat u uw aanvrage minstens een week voor de eerstvolgende vergadering indient. Dan weet u zeker dat uw aanvrage tijdig behandeld wordt.
  Voor 2023 zijn de vergaderdata: Woensdag 5 april, dinsdag 20 juni, maandag 11 september, dinsdag 7 november en maandag 4 december.