Over 1880

Het ontstaan van de stichting

Op 24 april 1968 werd het besluit genomen door het bestuur van de voormalige ‘Roermondse Spaarbankvereeniging’, toen genaamd ‘de Bondsspaarbank voor Roermond’, te ontbinden en het spaarbedrijf over te dragen aan de Boerenleenbank te Roermond.

Vervolgens werd door hetzelfde bestuur besloten tot oprichting van De Roermondse Stichting 1880. De Stichting werd notarieel opgericht op 8 juli 1969. Het eerste bestuur bestond uit de voormalige bestuurders van de Bondsspaarbank Roermond, en zag er als volgt uit:

 • Jean Berger, voorzitter
 • Theo Lansweijer (Janssen), vice voorzitter
 • Louis Höppener, secretaris-penningmeester
 • Theo van der Marck
 • Vic. Goossens
 • Jos Drehmanns
 • André van der Marck
 • Gerrit de Ruyter
 • Wiel Höppener
 • Toon Jansen
 • René Ficq
 • Fons Hupperts

Met de opbrengst van de verkoop van de Bondsspaarbank Roermond, werd de stichting opgericht. Uit dit bedrag zouden jaarlijks uitkeringen kunnen worden gedaan aan liefdadige, culturele en/of wetenschappelijke instellingen of doelen.

De intentie om het geld dat door Roermondenaren was opgebracht ook aan Roermond en/of Roermondenaren ten goede te laten komen is vanaf het prille begin het uitgangspunt gebleven. Dit leitmotiv heeft vrijwel altijd richting gegeven aan giften en investeringen van de Stichting.

Huidig bestuur

 • Hein J.J.M. van der Bruggen, voorzitter
 • Ben L.G. Moolhuijsen, secretaris
 • Joop L.G. Geurts, penningmeester
 • Wim V.I. Berger, vicevoorzitter
 • Tom P.M.  Pluymaekers
 • Antoine V.R.J. Bell
 • Jo H. Cox
 • Jeannine J.E. Hövelings
 • Nella M. Smeets – Holleman

Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van vier jaar en kunnen daarna herkozen worden. Het bestuur vergadert in principe zes- tot achtmaal per jaar.

Oud voorzitters

Een overzicht van de oud voorzitters van de Roermondse Spaarbank Vereniging en de Roermondse Stichting 1880

Jean Berger

Jean Berger

1-3-1880 tot 2-7-1917

Jean Berger

Jean Berger

7-7-1941 tot 1-12-1989

Jean Höppener

Jean Höppener

2-7-1917 tot 2-7-1938

Jos Drehmanns

Jos Drehmanns

1-12-1989 tot 31-12-2009

Henri Drehmanns

Henri Drehmanns

2-7-1938 tot 9-6-1941

Rene Imkamp

Rene Imkamp

31-12-2009 tot 1-11-2019

Doelstelling

De stichting heeft tot doel daar waar mogelijk een ondersteunende functie te verlenen aan sociale, culturele en wetenschappelijke projecten. Sociale en culturele doelen dienen binnen de gemeente Roermond te liggen. Wetenschappelijke doelen dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op Roermond.

Ook worden, mits de nodige garanties aanwezig zijn, door de Stichting in eigendom verworven kunstwerken in bruikleen gegeven. Het in bruikleen uitgeven van kunstwerken geschiedt onder andere onder de conditie van een dekkende verzekering.

Jaarlijks wordt er naar gestreefd de opbrengst van het belegde vermogen deels te reserveren voor instandhouding van dat vermogen, deels te besteden aan sociale, culturele en wetenschappelijke doelen en deels te gebruiken voor het verwerven en in stand houden van het kunstbezit dat te definiëren is als Roermonds patrimonium.

In 2019 vierde de stichting haar 50 jarig bestaan. Dat is feestelijk gevierd met een Syposium “Kunst en Chariteit”. Daarnaast werd de Roermondse Stichting 1880 prijs uitgereikt aan Karin van Dijk, die met alle inzet en kracht eerst zich zelf uit een zeer moeilijke periode heeft weten op te werken en vervolgens betrokken is geweest bij het opzetten van vele sociale projecten.  In  maart 2024 is deze prijs uitgereikt aan Gérard Benthem voor zijn inzet als voorzitter van de senioren vereniging en bestrijding van de eenzaamheid onder de senioren. Ze ook pagina sociaal.

Deze prijs zal 5 jaarlijks worden uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Roermondse sociale leven. De naam is kort na het overljden van de toenmalige voorzitter naar hem vernoemd: De “René Imkamp prijs”. De eerstvolgende uireiking zal plaats vinden in 2029. De prijs omvat een mooi geldbedrag dat besteed kan worden voor zijn/haar sociale werk evenals een mooi bronzen plastiek aan de hand van Thea Houben.

Uw suggesties omtrent bijzondere sociale mensen kunt u voordragen via contact.

Geschiedenis Roermondse Spaarbank en Roermondse Stichting 1880

Voor de naam van de stichting moeten we teruggaan naar Roermond in het jaar 1880. Op 1 maart van dat jaar werd in Roermond de vereniging ‘Roermondsche Spaarbank’ opgericht. De bakermat van deze spaarbank lag in de Vincentiusvereniging. De deken van Roermond Frans Boermans (vanaf 1888 bisschop van Roermond) spoorde op 8 december 1879 tijdens de jaarvergadering van die vereniging de leden aan: ‘….den arme niet alleen de stoffelijke maar tevens de geestelijke aalmoes aan te bieden en zodoende niet slechts de bestaande armoede te leenigen, maar ook de armoede in hare oorzaken tegen te gaan.’ Hij deed dit met een verwijzing naar het voorbeeld van Frédéric Ozanam, grondlegger van de Vincentiusbeweging.’

De belabberde sociale omstandigheden rond 1880

De sociale omstandigheden in die tijd waren slecht. Wie ziek werd, kreeg geen loon doorbetaald. Er bestond geen oudedagvoorziening, dus iedereen die niet vermogend was, was gedwongen door te werken. Bij gebrek aan een financiële reserve voor tegenslagen in het leven konden ernstige problemen ontstaan. Juist om dit tegen te gaan, probeerde men vanuit het Vincentiuswerk de ‘lagere’ (lees: niet vermogende) klasse tot spaarzaamheid te brengen.
Zodra men lucht kreeg van de oprichting van de spaarbank, besteedde de lokale krant de Maas-en Roerbode – in haar editie van 10 januari 1880 – er volop aandacht aan. In een groot artikel op de voorpagina prees de redactie het initiatief. ‘Sinds de financiële crisis der laatste jaren, met daarop volgende kwijning en verslapping in handel en industrie, staat de arbeidende klasse telkenjare voor de bange vraag: hoe komen wij de winter door?’
De gewone werkman kon wekelijks best een paar dubbeltjes of kwartjes opzij leggen, maar waar moest hij daarmee blijven, thuis in een sok? Dan was de verleiding maar al te groot om het toch aan gewone of ‘onnutte’ uitgaven te besteden. Handelsbanken waren in die tijd niet geïnteresseerd in deze kleine bedragen. Een eigen spaarbank voor de ‘kleine man’ was daarom onmisbaar. Het spaargeld was dan veilig en het groeide ook nog aan door de uitkering van rente.

Het eerste bestuur

Het eerste bestuur werd op 7 januari 1880 gekozen en bestond maar liefst uit twaalf personen: Jean J.H. Berger (voorzitter) wijnhandelaar, mr. Theo S.W. Arntz (vice-voorzitter) advocaat, Jean J. Gabriëls (secretaris) boekhouder, Piet J.E. Höppener (penningmeester) koopman in koloniale waren, Frits L.H Berger, rentenier, Jos W.H. Corsten, aannemer, Jules J.H. Funken, boekdrukker, Jacob J. Geerlings, spekslager, Jac. H. Kerbosch, patissier, Frans A.H. Nicolas, glasschilder, Jan A. Oor, beeldhouwer en Frans H. Wartenberg, steendrukker.

De verdere ontwikkeling

De Roermondse Spaarbank Vereniging groeide en floreerde en wist gedurende haar hele bestaan vele goede doelen de steunen. Daar kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw verandering in. In de periode van 1962 tot 1968 gingen in Nederland 42 kleine spaarbanken een samenwerkingsverband aan dat uiteindelijk tot fusie heeft geleid. Tegelijkertijd bleken de grotere en de handelsbanken interesse te hebben gekregen voor de centen van de ‘kleine man’. Bij de kleine spaarbanken waren intussen al behoorlijke bedragen door die ‘kleine man’ ingelegd. Daarom werd door het voortvarende bestuur van de Roermondse Spaarbank Vereniging besloten de zelfstandigheid van de bank in de toekomst niet koste wat kost in eigen beheer voort te zetten, maar om te zien naar een geschikte overnamepartner die de belangen van de spaarder in de toekomst voortaan naar waarde zou weten te behartigen. Uiteindelijk werd de toenmalige Boerenleenbank Roermond, thans Rabobank Roermond-Echt, als meest geschikte overnamepartner gevonden.

De overname door de Boerenleenbank

Bij de overname van de ingelegde spaartegoeden was met de koper een bedrag afgesproken voor de zogenaamde overwaarde of goodwill. Deze overwaarde, zo redeneerde het bestuur, was bijeen gebracht door de ‘kleine man’ en zou dus ook voor de toekomst weer ten goede moeten komen aan die ‘kleine man’. Daartoe werd de Roermondse Stichting 1880 opgericht. Op 8 juli 1969 werd de oprichtingsakte verleden door notaris A. Cloudt.
Het eerste bestuur bestond uit: Jean J.E. Berger (voorzitter) wijnhandelaar, mr. Theo W.G. Janssen, naderhand Lanswijer geheten, president van de rechtbank Roermond, Louis M.M. Höppener (secretaris-penningmeester) bedrijfsadviseur, Jos J.M.H. Drehmanns, wijnhandelaar, Victor A.J. Goossens, hoofdambtenaar bij de gemeente Roermond, Wiel J. Höppener, arts, Toon J. Jansen, directeur Kofa, Gerrit B.J.M. de Ruyter, directeur Nederlandse Credietbank te Roermond, André J.J.M. van der Marck en Theo J.A.M. van der Marck, beide laatsten zonder beroep.

Boek “De spaarcenten van de kleine man”

Geïnteresseerden in de geschiedenis en ontwikkeling van het spaarbankidee in het algemeen en die van de Roermondse Spaarbank Vereniging en de Roermondse Stichting 1880 in het bijzonder, kunnen het 207 pagina’s tellende boek Om de spaarcenten van de kleine man van de historicus dr. Ton Thelen bestellen. Dit boek omvat de geschiedenis van de Roermondse Spaarbank van 1880 tot 1968. Bestellingen kunnen per post of per e-mail gericht worden aan het secretariaat van onze stichting. De prijs van het boek is € 10 inclusief verzendkosten.