Regels voor het indienen van aanvragen

1. Als het project naar het inzicht van de aanvrager beantwoordt aan de doelstelling van de Roermondse Stichting 1880, kan een aanvrage worden ingediend. Een aanvrage moet schriftelijk worden ingediend maar kan ook per e-mail worden gedaan.

2. In de aanvrage dient duidelijk omschreven te zijn wat het project omvat en wie erbij betrokken zijn.

3. In de aanvrage moet vermeld worden of de organisatie ondergebracht is in een stichting of vereniging of dat de aanvrager op persoonlijke titel handelt.

4. Een duidelijke en gespecificeerde begroting dient te worden bijgevoegd waaruit de hoogte en aard van alle kosten, de opbrengst van eventuele entreegelden, het vermoedelijke aantal bezoekers of deelnemers en de hoogte van donaties, subsidies, bijdragen van derden en opbrengsten anderszins blijken.

5. Aanvragen dienen tijdig, in ieder geval geruime tijd voordat de gewenste activiteiten zullen plaatsvinden, bij het secretariaat te worden ingediend, zodat een eventueel noodzakelijk onderzoek door de bestuursleden nog mogelijk is.

6. De aanvrager dient er rekening mee te houden dat in gevallen waarin een bijdrage van de stichting van meer dan € 1.000,- bedraagt en deze voorafgaand aan de activiteiten is uitgekeerd, door de stichting achteraf een gespecificeerde en gedocumenteerde eindafrekening kan worden gevraagd.

7. De mogelijkheid bestaat een garantie-bijdrage te vragen. Bij honorering van een dergelijke aanvrage staat de stichting garant voor het door haar bepaalde bedrag voor het geval het evenement van de aanvrager na afloop een tekort mocht hebben. Daartoe zal door de aanvrager een gespecificeerde en gedocumenteerde schriftelijke verantwoording aan de stichting ter hand gesteld moeten worden, voordat tot uitkering van het garantiebedrag kan worden overgegaan.

8. In alle gevallen dient
in de aanvrage het IBAN bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan te zijn vermeld.

9. Na verloop van één jaar na de voltooiing van het desbetreffende evenement vervalt iedere aanspraak op een eerder toegezegde bijdrage of garantie-toezegging, indien alsdan nog niet schriftelijk en gemotiveerd om uitkering is verzocht.

10. Bij afwijzing van enige aanvrage is de stichting niet verplicht verantwoording voor haar besluit af te leggen. Criteria voor afwijzing kunnen onder andere zijn een ondeugdelijke motivering of begroting, onvoldoende vertrouwen van het bestuur in de mogelijkheden tot realisatie, het enkele feit dat soortgelijke activiteiten in enig voorafgaand jaar al gesteund zijn, ongeacht de aanvrager daarvan, de beschikbaarheid van middelen voor de stichting, onvoldoende betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting etc.

11. Het bestuur heeft te allen tijde de vrijheid van deze regels af te wijken.

12. Voor het indienen van aanvragen kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier dat op deze website is gepubliceerd.
 U kunt de aanvrage ook schriftelijk doen per adres Roodakker 12, 6074 HD Melick.